vedtaget til 1. behandling: Lovforslag om Moms på kunstnerisk virksomhed

En Sorgens dag.

 

[læs Dansk Forfatterforenings høringssvar fra oktober for at forstå, hvad der er HELT galt ved det her.]

Vedtages lovforslaget i sin nuværende udgave, må man antage, at der fremover skal lægges moms på litterære oversættelser, salg af udøvet kunstnerisk virksomhed, uanset om salget sker som virksomhed eller ej, og at moms skal lægges på royaltyforskud.

Det kommer til at koste kunstnere dyrt i kroner, og samfund, skat.dk og forlag dyrt i kroner og tab af kunstnere.

kilder

Regeringen, 17.9.2021

Udkast til “Lovforslag om ændring af momsloven og forskellig andre love”
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65528

(Ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og – fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.)

Fra lovforslagets opsummering:

Det forslås at ændre momsfritagelsen for kunstnerisk virksomhed, således at meddelelse af licens til ophavsrettigheder ikke længere kan sælges uden moms. Ændringen sker for at bringe momsloven i overensstemmelse med EU-retten

Danske Tegneserieskabere 2.10.2021

20. september 2021

Kære Mette Frederiksen (Ane Halsboe-Jørgensen  og Morten Bødskov Cc.)

Tak for de varme ord om kunsten og kulturen på kongressen. De varmede! Budskabet står dog i skærende kontrast til det lovforslag, som Skatteministeriet sendte i høring i fredags. Høringen handler om moms på kunstnerisk virksomhed (konkret på vores rettigheder) og dermed om en ny skat, som vil ramme alle.

Gennemføres forslaget, vil det få mærkbare konsekvenser for alle kunstnere, og for den almindelige dansker vil det betyde, at regeringen indfører en ekstra skat på kulturprodukter. Derudover vil en eventuel lovændring få uoverskuelige praktiske og administrative konsekvenser for både kunstnere og deres faglige organisationer.

Betalingen for rettigheder har stor betydning for danske kunstnere. Det økonomiske kredsløb, som danske kunstnere indgår i, er på nuværende tidspunkt indrettet ud fra et grundprincip om, at der ikke er moms på vores arbejde og rettigheder. Og det er danskernes kulturforbrug også. Derfor er der tale om en grundlæggende ændring i kulturlivets økonomi.

På vegne af danske kunstnere og et i forvejen udfordret kulturliv vil vi derfor indtrængende opfordre til, at denne del af lovforslaget stoppes, og at en eventuel indførsel af moms på ophavsret afventer, at der er lavet en grundig analyse af konsekvenserne.

Med venlig hilsen

(formændene for alle Samrådets kunstner-organisationer  – samt Danske Forlag)

Høringssvar om moms på kunstnerisk virksomhed: “Regeringen indfører ekstra skat på kulturprodukter.”

Danske Forlag, 30.10 202

i imødegåelse af forslaget

https://www.danskeforlag.dk/nyheder/nyt-lovforslag-om-moms-paa-kunstnerisk-virksomhed-vil-faa-store-administrative-konsekvenser-for-forlagene/

I Danske Forlags høringssvar til SKAT udtrykker vi bekymring for, at ændringen kan få den betydning, at forfattere opgiver deres forfatteraktiviteter, og at de øgede omkostninger hos forlagene betyder færre udgivelser. Dermed kan lovforslaget i sidste ende få betydning for bredden i dansk litteratur. Vi har samarbejdet tæt med Dansk Forfatterforening om lovforslaget, og for at afbøde de alvorlige konsekvenser for bogbranchen opfordrer vi særligt til: at registreringsgrænsen flyttes fra de nuværende 50.000 kr. til 300.000 kr. at lovforslaget får en bestemmelse om, at der skal igangsættes en proces, hvor der kommer en tæt dialog med branchen om mulighederne for administrative forenklinger samt kommunikation til de mange små forlag og forfattere…

Politiken 18.11.2021 [betalingsmur]

https://politiken.dk/kultur/art8478753/Dette-forslag-kan-ende-med-at-kv%C3%A6le-kulturlivet

265 mennesker fra dansk kunstliv advarer: Dette forslag kan ende med at kvæle kulturlivet

Regeringen vil have kulturlivet til at betale moms. Det vil få fatale konsekvenser for branchen, lyder opråbet fra flere hundrede kunstnere.

MediaWatch 8.12.2021

https://mediawatch.dk/Medienyt/TV/article13538529.ece

Moms på kunstnerisk virksomhed betyder kort og godt, at det bliver dyrere for forbrugerne at opleve dansk kultur. Det være sig tv, musik, litteratur og meget mere.

Ser vi alene på momsen, som forbrugere af tv skal betale, vil prisforhøjelserne ramme tre ud af fire husstande, nemlig samtlige de knap to mio. husstande der fortsat har et tv-abonnement. Tv-distributørerne har umiddelbart ingen anden mulighed for at få dækket momsen end at vælte den over til tv-abonnenterne.

Kulturmonitor 16.12. 2021 [pt. bag betalingsmur]

https://kulturmonitor.dk/kulturpolitik/art8530811/Ny-aftale-indf%C3%B8rer-moms-p%C3%A5-kunstnerisk-virksomhed-%E2%80%93-%C2%BBdybt-problematisk%C2%AB-lyder-det-fra-Dansk-Erhverv

»dybt problematisk« lyder det fra Dansk Erhverv

Lovgivningen FØR, dvs. frem til d. 16.12. 2021

Momsfritagelse af kunstnerisk virksomhed

Vederlag, som er opnået for forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed, er fritaget for moms. Se ML § 13, stk. 1, nr. 7.

Momsfritagelse af kunstnerisk virksomhed handler om de udøvende kunstnere i modsætning til momsfritagelsen for kulturelle aktiviteter mv., der handler om momsfritagelse for arrangører mv.

ML § 13, stk. 1, nr. 7 omfatter kun kunstneren. Det fremgår direkte af standstill-bestemmelsen bilag X, jf. momssystemdirektivets art. 371, som alene nævner kunstnere.  ML § 13, stk. 1, nr. 7, omfatter dog også kunstneren i selskabsform. Momsfritagelsen for kunstneriske ydelser bør ikke begrænses til fysiske personer men må også omfatte kunstneren i selskabsform iht. neutralitetsprincippet.

ML § 13, stk. 1, nr. 7, omfatter derfor fx. ikke et forlag.

Bemærk

Når en kunstners leverance udgør en momsfri kunstnerisk ydelse, har kunstneren ikke fradragsret for moms af indkøb, som skal bruges til den pågældende leverance. Se afsnit D.A.11 om fradrag.

Eksempler

Nedenstående er eksempler på henholdsvis momsfritagne og momspligtige ydelser i forbindelse med kunstnerisk virksomhed.

Tatovørers udøvelse af kunstnerisk virksomhed

SKM2006.463.LSR fandt Landsskatteretten, at Højesterets dom, U1985.122H, skal fortolkes således, at tatovørvirksomhed ikke som branche generelt kan anses for omfattet af fritagelsen vedrørende kunstnerisk virksomhed, men at højesteretsdommen imidlertid ikke er udtryk for, at en konkret tatovørvirksomhed ikke under nogen omstændigheder vil kunne karakteriseres som kunstnerisk virksomhed.

På den baggrund foretog Landsskatteretten i SKM2006.463.LSR en vurdering af, hvorvidt den konkrete tatovør kunne anses for at udøve kunstnerisk virksomhed. I Landsskatterettens vurdering indgik en række elementer, herunder tatovørens arbejdsmetode, den kvalitative udførelse af tatoveringsarbejderne samt syns- og skønsmandens vurdering af, hvorvidt tatovørens arbejdsform og det udførte arbejde var udtryk for kunstnerisk virksomhed.

Med henvisning til Landsskatterettens kendelse, SKM2006.463.LSR, fandt Skatterådet i afgørelsen offentliggjort som SKM2015.275.SR, at arbejdsmetoden, herunder det, at der tegnes i frihånd, er ét blandt flere elementer, som skal indgå ved vurderingen af, hvorvidt tatorvører udøver kunstneriske virksomhed, idet det bl.a. også er nødvendigt at foretage en vurdering af kvaliteten af det udførte arbejde samt vurdere om det udførte arbejde kan anses som resultatet af kunstnerisk virksomhed.

For at der er tale om udøvelse af kunstnerisk virksomhed, er det således ikke tilstrækkeligt, at tatovøren arbejder i frihånd på grundlag af egne forlæg.

Musikere

Hvis musikere engageres til en koncert, vil musikerne være momsfritaget for deres vederlag, mens arrangøren af koncerten skal betale moms af entréindtægterne.

En musiker er momspligtig af entreindtægterne, hvis musikeren selv står som arrangør.

Skriftligt arbejde/foredragsvirksomhed

Fritagelsen gælder både vederlag for skriftligt arbejde og vederlag for foredragsvirksomhed.

Litterære oversættelser

Litterære oversættelser er kunstnerisk virksomhed. Derimod regnes oversættelse af teknisk og kommercielt materiale for almindelig momspligtig translatørvirksomhed. Se Mn. 675/80 og Mn. 847/84.

 

 

Author: krabat

digter, forlægger, oversætter, admin på kunstnerhotellet menneske.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.