One thought on “Quora: How do I write a poem?”

  1. https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2022/2/ikke-i-strid-med-menneskerettighederne-at-straffe-for-tiggeri/

    Højesteret udtalte, at der i Danmark er adgang til offentlig hjælp for personer i nød, og at personer, der opholder sig her i landet, således vil have mulighed for at få opfyldt deres grundlæggende behov.

    … at der derfor kun helt undtagelsesvist vil kunne forekomme ekstraordinære tilfælde, hvor den menneskelige værdighed er truet for en person som følge af, at den pågældende ikke har tilstrækkelige midler til at dække sine grundlæggende behov. Sådanne ekstraordinære omstændigheder forelå ikke i T´s sag, og den idømte straf var derfor ikke et uproportionalt indgreb i hans ret til privatliv.

    Højesteret fandt endvidere, at den idømte fængselsstraf ikke var et uproportionalt indgreb i T´s ret til ytringsfrihed efter artikel 10. Der forelå heller ikke en krænkelse af Menneskerettighedskonventions artikel 3 om forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling eller artikel 14 om forbud mod diskrimination.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.