SKAL DET VÆRE
ad eller af?

mikrohuskeren   small   medium   large   XL

Mikrohuskeren:

ad – via

af – fra (aFFra)

SMALL:
mikrohuskeren   small   medium   large   XL

ad bruges om retning el. bevægelse langs el. gennem noget - via

af bruges om bevægelse bort fra el. væk fra noget - fra

MEDIUM:
mikrohuskeren   small   medium   large   XL

ad præp. adv.; ad tre gange; ad åre; tre ad gangen; ligge nær op ad; ligne op ad dage; ad helvede til; ad skoven til; hen ad aften; op ad dagen; pege fingre ad; rynke på næsen ad; om retning el. bevægelse langs el. gennem noget, fx gå hen ad vejen; komme ind ad døren; køre hjem ad motorvejen; flyve ud ad vinduet; se ud ad vinduet; løbe ned ad trappen; gå op ad bakke; stå op ad væggen; længere henne ad gangen; gå ind ad det ene øre og ud af (el. ad) det andet; i visse forbindelser ad el. af, fx grine, gøre nar, le ad el. af nogen; grine, le osv. ad (el. af) en vittighed; hvad går der ad (el. af) ham?

af præp., adv.; af hænde; af kog; af lave; af led; af sted; af syne; tage sig af dage; gøre væsen af noget; hvad blev der af ham?; ked af; stolt af; le af lettelse; grine af henrykkelse; klappe af begejstring; af og til; være af; nu er proppen af; om bevægelse bort fra el. væk fra noget, fx køre ud af garagen; falde ned af stolen; tage op af lommen; skaffe af vejen; i visse forbindelser af el. ad, fx grine, gøre nar, le af el. ad nogen; grine, le osv. af (el. ad) en vittighed; hvad går der af (el. ad) ham?

LARGE:
mikrohuskeren   small   medium   large   XL

ad [a∂ el. a] præp., adv.

1. (præp.)  i længderetningen af nogetvi gik hen ad vejen trafikken ad spor 3 er indstillet skabet blev båret op ad trappen han kurede ned ad bakken fugten drev ned ad væggenederudad  fremad  henad  hernedad  hjemad  indad  opad  udad

• (præp.)  udtryk for at noget støtter sig mod nogetden står op ad huset hun lænede sig op ad væggen

• (præp.) ind el. ud gennem en åbning = GENNEMhun for ud ad døren der kommer en kold luft ind ad vinduet læn dig ikke ud ad vinduet hun så ud ad vinduet hun kunne knap se ud ad øjnene

• (præp.)  udtryk for at nogen el. noget følger en bestemt rute el. tilbagelægger en bestemt strækning = VIAde kommer ad søvejen jeg fik det at vide ad anden vej ad omveje ad de sædvanlige kanaler

• (præp.E)  udtryk for retninghen ad aften op ad dagen

ad ngt til i retning mod noget, bl.a. i kraftudtryk d vi gik ind ad byen til det går ad helvede til din besvarelse er ad skoven til

2. (præp.)  som mål for kommentarer, gestus o.l. han fløjtede ad hende hunden gøede ad os de klappede ad hende de pegede fingre ad ham de vinkede ad hende fra forretningen han trak på skuldrene ad dem de piftede ad dommeren de truede ad hende de grinede ad ham gør du nar ad mig?

3. (præp.)  udtryk for fordelingen ad gangen varerne kom ad to gange

4. (adv.)  udtryk for samværvi hjælpes ad skal vi følges ad?

5. (adv.)  udtryk for at man undersøger noget el. gør nogetjeg ved ikke om du må komme med, men jeg skal spørge ad vil du se ad? høre ad prøve ad

6. (præp.)  udtryk for at man har en tilføjelse el. bemærkning til et punkt, fx på en dagsorden = VEDRØRENDEad punkt 1 har jeg nogle bemærkninger

7. i forsk. forb.: ad forekommer desuden i forskellige forbindelser som fx ad åre, bære sig ad, hen ad vejen, op ad dage, skille ngt ad, se år, bære, vej, dag, skille osv.

! 1-5. < indoeuropæisk *ad-, *ado- 'endemål' (samme ord som infinitivmærket at) 6. < latin ad, af samme oprindelse som det danske ord ad

af [´a’ el. a; i sammensætn. Hw-] præp., adv.

1. udtryk for at nogen el. noget fjernes el. er væk fra noget – (præp.)  hun faldt ned af stolen han steg af hesten hun bakkede bilen ud af garagen skulle du ikke se at komme op af den seng? vil du tage af bordet? hanken er faldet af kanden stå af bussen • (adv.)  kom indenfor og tag overtøjet af hanken er faldet af jeg kan ikke få låget af tørre støv af malingen er gået af han er ikke til at komme af med igen

2. (præp.)  udtryk for at nogen el. noget hører til en større helhed, tilhører nogen el. stammer fra nogen el. nogethun var den ældste af en søskendeflok på fire nogle af sangene er på engelsk størstedelen af tilhørerne det bedste af det hele er at vi kommer hjem til jul på hjørnet af Børglumvej og Støvringvej ejeren af huset han er søn af en præst hun er lille af sin alder det er den letteste sag af verden

• (præp.)  udtryk for at noget udgør et materiale el. fylder el. dækker nogetskålen er lavet af træ huset er af beton er tasken af ægte læder? spanden er fuld af vand haven er dækket af sne hun er våd af sved han er fuld af løgn

• (præp.)  udtryk for at noget har en bestemt størrelsehan kunne læse avisen i en alder af seks år en hastighed af 460 km i timen

3. (præp.)  udtryk for at en handling er rettet mod nogen el. nogetundertrykkelse af en befolkningsgruppe ødelæggelsen af regnskoven opsigelse af aftalen rensning af spildevand brugen af urter overholdelse af færdselsreglerne opfindelsen af krudtet opdagelsen af Amerika

4. (præp.)  udtryk for at nogen handler, el. at noget udgør en virkende kraftjeg fik den af Ole han blev hentet af sin far den blev set af mange mennesker det var pænt af dig at huske det den blev ramt af lynet det skete helt af sig selv han døde af en blodprop

• (præp.)  udtryk for at en tilstand har en bestemt årsaghun var ked af at måtte gå jeg er træt af altid at skulle rydde op efter dig

5. af og til = SOMMETIDERder kommer af og til nogen forbi, men som regel har vi det hele for os selv

fra se under fra

6. i forsk. forb.: af forekommer desuden med andre betydninger i forskellige forbindelser, fx bryde ng(t) af, slappe af, træde af, se bryde, slappe, træde osv.

! < indoeuropæisk *apo 'fra, bort, væk'

XL:
mikrohuskeren   small   medium   large   XL

Af det almindeligste

Ad om vejen

         Ad: 'langs med', 'gennem'

         Ad: Overført betydning

         Af: 'væk fra', 'bort fra'

         Betydningsforskel

Ad om målet

         Ad: 'hen imod', 'i retning af'

Ad i faste udtryk

Ad/af‑leksikon

Det er den almindeligste fejl at skrive af i stedet for ad. Det er derfor særlig vigtigt at lægge mærke til hvornår man skal bruge ad.

> Ad et især almindeligt efter retningsbiord (op,ned, ud osv.). Efter ordene hen, ind og hjem kan der således kun stå ad, og efter op, ned, ud og frem er ad almindeligere end af.

> Ad bruges om den vej eller rute, som en bevægelse følger. Dette ad kan tit udskiftes med langs med eller via eller gennem, og for det meste står der et retningsbiord lige foran der: "Hun kurede ned ad bakken", "Han gik ud ad døren", "Det gik stejlt opad".

> Ad bruges om andet for en bevægelse eller ytring. Dette ad kan tit udskiftes med til eller hen imod eller i retning af, og for det meste er det brugt sammen med et udsagnsord: "Hunden gøede ad postbuddet", "Det går ad helvede til", "trække på skuldrene ad…".

> Af bruges om bevægelser bort eller væk fra noget. Dette af kan tit udskiftes med fra: "Han faldt ned af stolen", "Hun steg ud af bussen", "Hun tog hænderne op af lommen", "Kør lige vognen ud af garagen! ".

> Af bruges foran ord, der betegner sindsbevægelser, fx "le af lettelse", "snerre af raseri".

> I enkelte tilfælde er det valgfrit om man vil bruge ad eller af, fx gøre nar ad/af, Hun grinede ad/af ham, Han grinede ad/af hendes vittigheder.

De to småord ad og af bliver tit blandet sammen i skrift. Det skyldes, at de meget ofte udtales på samme måde. For eksempel udtales de begge, så de rimer på da i forbindelserne ad gangen og af banen. Og i udtrykkene pege fingre ad og slappe af udtales de også ens, nemlig så de rimer på ordet dag.

Af ‑ det almindeligste

Både ad og af er meget almindelige ord i dansk. Men af er det almindeligste. Det hører til blandt de 20 hyppigste ord i dansk, og bruges ca. 10 gange så tit som ad. Det er derfor, at det er en mere almindelig fejl at skrive af i stedet for ad, end det omvendte.

Ad er altså i en vis forstand det "unormale", og det kan derfor svare sig at koncentrere sig om dét: Hvis man er nogenlunde sikker på, hvornår man skal bruge ad, så kan man med nogenlunde god samvittighed bruge af i alle andre tilfælde.

Der kan ikke gives én enkelt regel for, hvornår man skal skrive ad. Men de forskellige måder at bruge ad på kan anbringes i en af de følgende tre rubrikker:

– Ad –  om vejen

– Ad –  om målet

– Ad – I faste udtryk,

Ad ‑ om vejen

Man bruger ad om den vej eller rute som en bevægelse følger.

Ad: 'langs med', 'gennem'

Ad kan i sådanne tilfælde ofte oversættes til langs med, via, over eller gennem. I de fleste tilfælde står ad bag efter et af retningsbiordene op, ned, ud, ind, hen, frem eller hjem:

Vi gik ad landevejen hjem.

Trafikken ad spor 3 er indstillet på grund af strømsvigt.

Skabet blev båret op ad trapperne.

Hun kurede ned ad bakken.

Bakken gik stejlt nedad.

Han stod lænet op ad muren.

Sveden løb ned ad ansigtet på ham.

Fugten drev ned ad væggene.

Fuld kraft fremad!

Skulle vi snart se at vende næsen hjemad?

Hun er gået ud ad køkkendøren.

Flyglet blev hejst ud ad vinduet.

Døren åbnes indad,

Ad: Overført betydning

Man bruger også ad, selvom der ikke er tale om egentlige bevægelser langs med eller gennem noget. Det gælder bl.a. i forbindelse med udsagnsordet se (og kigge, glo osv.):

Han vemodigt ud ad vinduet.

Hun var så træt, at hun knap kunne se ud ad øjnene.

Og det gælder også i udtryk med overført eller abstrakt betydning:

Du læner dig op ad en kasse øretæver!

Det gik rask ned ad bakke med ham.

Problemerne må løses hen ad vejen.

Nyheden nåede os ad omveje.

Taleren fortsatte uanfægtet ud ad tangenten.

Af: 'væk fra', 'bort fra'

Over for ad brugt om vejen, står af brugt om bevægelser væk fra eller bort fra noget (altså også om bevægelser ned fra, op fra og ud fra noget):

Han faldt ned af stigen (men: Han kravlede ned ad stigen).

Træstammerne blev tippet af vognen.

Han steg af bussen.

Hun tog hænderne op af lommen.

Jeg har kørt vognen ud af garagen

Også hér kan der være tale om udtryk med overført eller abstrakt betydning:

Nu går jeg snart ud af mit gode skind!

Betydningsforskel

I enkelte meget specielle tilfælde kan betydningen af en sætning afhænge af, om man bruger ad eller af. Det gælder fx sætningen:

Han kørte ud ad/af porten.

I praksis er det almindeligt, at man ikke skelner, men blot skriver ad ved alle bevægelser ud og ind gennem døre, porte, vinduer og andre åbninger. Men hvis man vil, kan man skelne og bruge ad til at vise at den pågældende er kommet kørende ud gennem porten, inde fra en gård eller lignende, Ved at bruge af kan man så markere, at hovedsagen er, at han kom ud fra porten, mens det er ligegyldigt ‑ eller uvist ‑ om han kom kørende direkte gennem porten, eller om han måske havde holdt inde i porten i nogen tid. Tilsvarende kan mon skrive

Blomsten røg ud ad vinduet

hvis man mener, at den blev kastet ud gennem ruden eller vinduesrammen inde fra værelset. Til gengæld kan mon så skrive

Blomsten røg ud af vinduet

hvis man vil antyde, at den stod i vindueskarmen, da et pludseligt gennemtræk kom til at skubbe til den.

Som man kan se, er der tale om ret spidsfindige ‑ og ofte ret ligegyldige ‑ betydningsforskelle.

Ad ‑ om målet

Man bruger ad om det, der er målet eller genstanden for en bevægelse eller ytring.

Ad: hen imod', 'i retning af'

Ad har i disse tilfælde nærmest samme betydning som til, hen imod eller i retning af. Det drejer sig især om forbindelser af udsagnsord + ad, fx

fløjte ad

ad

klappe ad

knurre ad

pege (fingre) ad

pifte ad

true ad

vinke ad

vrisse ad.

Retningsbetydningen er ligeledes til stede i udtryk som

ad helvede til

hen ad aften.

Se i øvrigt ad/af‑leksikonet i det følgende,

Ad ‑ i faste udtryk

I nogle faste forbindelser skriver man ad, selvom både forestillingen om den vej man følger, og forestillingen om et mål eller en retning er helt væk. De vigtigste faste forbindelser med ad er:

ad åre

op ad dagen

op ad dage (fx Hun er sin mor op ad dage)

ad gangen (fx kun én ad gangen)

ad ... gange (fx Varerne blev leveret ad to gange).

Se i øvrigt ad/af‑leksikonet.

I nogle forbindelser er der valgfrihed mellem ad og af. Det gælder fx forbindelser med le og smile mv.:

le ad/af

smile ad/af

grine ad/af (fx Vi grinede ad/af ham; Vi grinede ad/af vittigheden)

fnise ad/af

gøre nar ad/af.

Foran betegnelser for sindstilstande (fx rasen, ophidselse, glæde) skriver man dog af: snerre af raseri, le af lettelse, klappe af begejstring, græde af skuffelse.

Ad/af‑leksikon

Sådan bruges leksikonet

Leksikonet indeholder forbindelser, hvor man kan være i tvivl, om man skal skrive ad eller af. Der er først og fremmest medtaget forbindelser, hvor ad og af udtales ens. I de tilfælde hver der er valgfrihed mellem ad og af, er det markeret med en skråstreg: ad/af.

ad gangen (én ad gangen)

ad helvede til

ad omveje

ad søvejen

ad åre

af alle kræfter

af banen! (i betydningen 'væk!')

af brug (gå af brug)

af dage (komme ulykkeligt af dage, dø)

af døde (stå op af døde)

af hjertens lyst

af hænde

af karsken bælg

af kog

af lave

af led

af og til

af sig (bange af sig)

al sted

af syne

aften: hen ad aften

af vejen! (i betydningen 'væk!')

bane: af banen

blive: blive af med, Hvad er der blevet af ham?, Det bliver der ikke noget af, Hvor bliver han af?

brug: gå af brug

bælg: af karsken bælg

bære sig ad

dag: op ad dage (Han er sin far op ad dage, Han ligner sin far op ad dage), op ad dagen; af dage (komme ulykkeligt af dage)

deraf

derudad ('af sted', 'i den retning') derudaf ('ud af det', fx Derudaf kommer der ikke noget godt)

død: af døde (stå op af døde)

dør: ind ad  ud ad døren (se evt. nær­mere s. 15) ude ad  ad døren, døren åbnes indad

finde ud af

fløjte ad (Han fløjtede ad hunden; men: Han fløjtede af beundring)

fnise ad/af (Han fnisede ad/af tegningerne; men: De fnisede af spænding)

fra: fra begyndelsen af, fra den tid af, fra nu af, fra j af, fra oven af

frem ad, fremad: gå frem ad vejen, Fremad march!, Fuld kraft fremad!, bøje sig fremad,Det går fremad med hende

frem af: komme frem af sit skjul

følges ad

gade: hen ad gaden, op og ned ad gaden

gang: ad gangen (én ad gangen), ad to gange (Varerne kom ad to gange)

glemme: gå ad glemme

glide af hænde

godt: Det har han rigtig godt af

grine ad/af (De grinede ad/af klovnen, men: De grinede af henrykkelse)

grund: på grund af   

gø ad (Hunden gøede ad postbuddet; men: Den gøede af raseri)

gøre: gøre nar ad/af, gøre væsen af, gøre det af med, Hvor skal vi gøre af gaverne?

: gå ind ad det ene øre og ud ad/af det andet, Hvad går der ad/af ham?, gå af, gå af brug, gå af kog, gå af lave, gå af led, gå af mode

have godt af: Det har han rigtig godt af

helvede: ad helvede til

hen ad: Han gik hen ad landevejen, Problemerne løses hen ad vejen, hen ad aften

heraf

hjem ad, hjemad: De gik hjem ad hovedvejen, Vi fulgtes hjemad, vende næsen hjemad

hjerte: af hjertens lyst

hjælpes ad

holde af

hoved: ryste på hovedet ad

hugaf

hvad: Hvad er der blevet af ham?, Hvad er den af? Hvad går der ad/af ham?

hvor: Hvor bliver han af?, Hvor skal vi gøre af gaverne?

hvoraf

hvæse ad (Svanen hvæsede ad de forbipasserende; men: Den hvæsede af arrigskab)

hænde: af hænde

ind ad, indad: ind ad døren, ind ad  det ene øre og ud ad/af andet, Døren åbnes indad

indenad: læse indenad

karsk: af karsken bælg

ked af

kimse ad (Det er nu ikke til at kimse ad)

klappe ad (Publikum klappede ad solisten; men: Alle klappede af begejstring)

knurre ad (Hunden knurrede ad postbuddet; men: Den knurrede af sult)

kog: gå af kog

komme al med

kræfter: af alle kræfter

lave: gå af lave

le ad/af (Børnene lo ad/af klovnen; men: han lo af lutter nervøsitet)

led: gå af led  

ligne (Han ligner sin far op ad dage)

lukaf

lyst: af hjertens lyst læne: læne sig opad noget, stå lænet opad noget

med: blive af med, komme af med, slippe af med, gøre det af med, Af med hovedet!

mode: gå af mode

nar: gøre nar ad/af

ned ad, nedad: ned ad trappen, op og ned ad gaden, Det gik stejlt nedad

ned af: stige ned af vognen, falde ned af stolen

nu: fra nu af

op ad, opad: op ad trappen, op og ned ad gaden, det gik stejlt opad, op ad dage, op ad dagen

op af: tage hænderne op af lommen, Op af vandet med dig!

pege ad

pege fingre ad

pifte ad (Han piftede ad en taxa; men: Han piftede af henrykkelse)

port: ind ad porten, ud ad porten (dvs. 'ud gennem porten'); ud af porten (dvs. 'ud fra porten', om en der har stået inde i porten).

prale af

prøve ad: Nu skal jeg prøve ad!

på grund af

ryste på hovedet ad (Hun rystede på hovedet ad hans opførsel; men: Hun rystede på hovedet af fortvivlelse)

række tunge ad (Han rakte tunge ad sin mor; men: Han rakte tunge af raseri)

se ad: Nu skal jeg se ad!

sig: bange af sig, blød af sig, forsigtig af sig

skille ad

skilles ad

skrubbe af

skulder: trække på skuldrene ad

slappe af

smile ad/af (Hun smilede ad/af børnene; men: Hun smilede af lettelse)

snerre ad (Hunden snerrede ad postbudet; men: Den snerrede af raseri)

splitte ad

spænde af: Hvordan mon det spænder af?

spørge ad: Nu skal jeg spørge ad

sted: af sted

stige af

stikke af

stolt af

syne: af syne, ude af syne

tage af: tage kort af, tage tøjet af

til: De kørte ad Roskilde til, Det går ad helvede til, af og til

trappe: gå ned ad trappen, gå op ad trappen

true ad

trække på skuldrene ad

tunge: række tunge ad (Hun rakte tunge ad sin mor; men: Han rakte tunge af raseri)

tørre af                                        

ud ad, udad: ud ad døren, ind ad det ene øre og ud ad/af det andet, fortsætte ud ad tangenten,døren åbnes udad

ud af: stige ud af bussen, blive smidt ud af huset, gå ud af sit gode skind, få noget ud af tilværelsen

ude ad døren

ude af syne

udenad: kunne udenad, lære udenad

vej: af vejen (i betydningen 'væk!'); Drej til højre ad første vej efter lyssignalet!, ad forhandlingens vej,Vi var enige et stykke ad/af vejen

vide af: Jeg ved ikke af, at jeg har truffet ham før

vindue: ind ad vinduet, ud ad vinduet

vinke ad (Hun vinkede ad børnene)

vrisse ad (De vrissede ad hinanden; men: De vrissede af irritation)

vrænge ad (Han vrængede ad hende; men: Han vrængede mund af arrigskab)

være af (Hvad er dén af?)

væsen: gøre væsen af

år: ad åre


mikrohuskeren   small   medium   large   XL

 
 

Litteratur

Retskrivningsordbogen, s. 28 og 29., Hansen, Erik: Rigtig dansk, 1988, s. 30‑33., Poulsen, Ib & Søndergård: Om sprogrigtighed, 1976, s. 37‑4 og 70., http://www.dsn.dk/, Håndbog I Nudansk s. 13-18, Politikens Store Ordbog

 
 
 

 

denne version samlet af kenneth krabat, som dog ikke gør krav på nogen originalitet eller voldsomt selvstændig indsats,
al den stund ovenstående for godt 85%'s vedkommende er hentet fra én kilde - et dokument, jeg engang modtog med email, jeg husker ikke fra hvem.
23. oktober 2006

 

denne side: /_forfatter/ad_eller_af?.html
Home:http://krabat.menneske.dk
senest opdateret: 24/10/06