Den Aflyste Kunstner. Danmark atter officielt et kunstnerisk Uland.

SKAT er nu det politiske svar på boghandlernes bestsellerliste.

BEMÆRK: Omtalte dom siger, at SKAT ikke vil tillade, at man alene lever og laver kunst på basis af sit livsvarige Kunstlegat, hvis man ikke har udsigt til salg. Hér er domsteksten:

Afgørelsesdato: 14-03-2013
Resumé:
Kunstner var ikke berettiget til at fratrække udgifter afholdt som led i sin kunstnervirksomhed i sin skattepligtige indkomst.

Højesteret fastslog, at den livsvarige ydelse på finansloven, som A, der var kunstner, modtog efter loven om Statens Kunstfond, ikke kunne anses som en indtægt, der var erhvervet ved driften af A’s kunstnervirksomhed. Kunstnervirksomheden havde dermed givet underskud i de to indkomstår, som sagen angik. 

Efter oplysningerne om indtægter og udgifter i A’s kunstnervirksomhed gennem årene fandt Højesteret, at kunstnervirksomheden ikke blev drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste, og virksomheden kunne derfor ikke anses som erhvervsmæssig i de pågældende indkomstår. A var herefter ikke berettiget til at fratrække nettoudgifterne ved kunstnervirksomheden i sin øvrige skattepligtige indkomst for disse år.

Dommen afgør, at et menneske på livsvarig ydelse ikke havde tjent nok til at blive regnet som kunstner. Først defineret af SKAT, siden af Højesteret.

Dét er hele min pointe. Du behøver ikke læse videre.

 

oprindelige tekst:

Dansk Forfatterforening skriver:

Efter en skattesag over 6 år har Højesteret afsagt en dom, som burde vække bekymring langt ud over kunstnerkredse.

Retten fandt som SKAT, at billedkunstneren Mogens Otto Nielsens omsætning ved billedkunst var så lille, at den kunstneriske virksomhed kun kunne betegnes som hobbyvirksomhed uden ret til fradrag for materialer, arbejdssted, transport til udstillinger osv.    

Retten fandt, at kunstnerens livsvarige ydelse fra Statens Kunstfond, legater og anden form for kunststøtte ikke kan regnes for indtægt ved kunstnerisk virksomhed.

Dom 205/2011 af 14. marts 2013, se http://www.domstol.dk/hojesteret

Læs mere i forståelig form på http://www.bkf.dk [dødt link]

Sagen beskrevet i billedkunstnernes fagblad

Kunstneres beskatning:
http://www.tax.dk
http://www.dansk-kunstnerraad.dk > kunstnernes beskatning.

2013-udgaven af sidstnævnte ligger som pdf-fil på  http://www.dansk-kunstnerraad.dk/?page=ingest&id=publikationer.html#beskatning eller kan købes i papirform for 90 kr. hos Dansk Kunstnerråd.

FATTIGE KUNSTNERE ER IKKE LÆNGERE KUNSTNERE

SKAT.dk har længe haft ret til at nægte lavindkomstkunstnere fradrag med påstand om, at de – uagtet offentlig anerkendelse – qva størrelsen på deres kunstnerrelaterede indtægt er “hobbykunstnere”.

Vurderingen af ‘lavindkomst’ i kunstnerregi har lige så – skræmmende – længe været SKAT-medarbejderes helt egen

Det nye ved denne dom og dens skade og relevans er perspektiverne for kunstnere, der lever på en sten:

 • at et stort antal kunstnere, der har en stor del af deres indtægt ved legater ikke længere kan få regnet disse indtægter som kunstnerrelaterede indtægter
 • og dermed med ét strøg kan blive regnet for “hobbykunstnere”,
 • og derfor ikke vil vide sig sikker på, om det kommende års kunstnerisk relaterede indtægter vil give ret til fradrag,
 • med hvad dét medfører af mindsket kunstnerisk arbejdstid,
 • og måske tillige som følge af dommen kan risikere skattegæld
 • – kort: Men denne dom i hånd har SKAT mandat til at hævde, at man kun regnes som kunstner, hvis man har optjent sine (kunstrelaterede) indtægter gennem salg af kunst!

SALG!

 

PERSPEKTIVERNE ER

 • at stort set INGEN digtere fremover vil blive regnet som kunstnere og derfor ikke vil kunne trække rejser eller noget andet fra, fordi de færreste nogen sinde tjener mere end en bøjet 25-øre på salg alene
 • at det samme gælder et stort antal andre forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, skuespillere, skulptører osv.
 • at kun kunstnere med formue kan være sikker på ikke at blive forhindret i at arbejde som følge af refusering af fradragsret ved for lille indtægt
 • at kun kunstnere, som direkte kan leve af indtægt ved kunstnerisk arbejde – altså ikke ved indregning af legater og hædersbevisninger – kan trække udgifter i forbindelse med skabelse, opretholdelse og vedligeholdelse af disse indtægter fra!

Hvad afskaffelsen af især digterne vil betyde for Danmark, kan jeg ikke vurdere. Det er et reelt set alt for stort og uforståeligt billede.

Hvis jeg forsøger at styre min panik [god idé] og bliver på hverdagsniveau:

At leve som kunstner, uden at vide om man finde de nødvendige penge, så man kan fortsætte med at arbejde, er et pres, der kræver en særlig psyke og stædighed.

Denne tilføjelse til et i forvejen usikkert indtjeningsliv vil være en ekstra stressende, konstant balance for mange at skulle finde: Hvis det lykkes at tjene så meget, at SKAT siger, at man kan trække sine allerede betalte udgifter fra, kan man holde sig arbejdende 1 år til. Lykkes det ikke at tjene så meget, at man får lov at fratrække sine udgifter fra sidste år, risikerer man at være på røven i det indeværende.

Kun et i relativ forstand ekstremt lille antal udøvende i Danmark kan leve af professionssalg i sig selv. SKAT skal åbenbart nu være det politiske svar på boghandlernes bestsellerliste.

Resultatet kan blive

 • at der i officiel forstand kun vil være sælgende og/eller allerede formuende kunstnere tilbage i Danmark,
 • og som angivet kun 2-3 digtere, der som følge af indkomststørrelse er anerkendt af staten/SKAT; resten vil SKAT betragte som amatører (uden samme rettigheder som “professionelle”)

IGEN FOR PRINS KNUD OG HELE KONGERIGET:

 • Tjente man sidste år mindre end SKATs medarbejdere mener, der skal til for, at man kan betragtes som kunstner,
 • og man derfor nægtes fradrag for sine udgifter fra sidste år
 • og forfølger man ufortrødent sin kunstneriske virksomhed i år, uanset
 • er man allerede i underskud med sine fradrag for sidste år og
 • har i det kommende år ingen sikkerhed for det kommende år igennem at have råd til følgende:
 • TID: at frikøbe sig til kunstnerisk arbejde
 • rejse for at promovere sin kunst
 • rejse for at undervise i sin kunst
 • lade trykke foldere og bøger og plakater for at promovere sin kunst
 • trække tøj og materialer fra
 • internet
 • telefon
 • kontorartikler
 • elektronik
 • computer og teknik-service
 • forsikring
 • husleje
 • varme
 • el
 • udgift til forbund, f.eks. en Forfatterforening
 • kurser
 • slid på værktøj
 • køb af nye redskaber
 • køb af inspirative bøger og film
 • rejser til andre egne for at få inspiration og arbejdsro
 • frikøb til at give familien fred for ens skaberpirrelighed
 • osv osv.

Fradragsretten har i forfatterhenseende være betragtet som et tilskud til at øge sin indtjening – men er af mange kunstnere blevet vekslet til mere arbejdstid, fordi det er arbejdet, som betyder mest. Det er en væsentlig pointe, da det er tiden til at arbejde, der stryger på denne konto.

OBS: Omregnet er fradraget aldrig mere end totalt set ca. 60%. Og man har aldrig i kroner og øre kunne trække mere fra, end man har tjent på sin kunstneriske virksomhed, men nu har “kunstnerisk virksomhed” som definition altså fået pighalsbånd på.

Indeholdt i fradragsretten er samtidig den kunstneriske tilkendegivelse, der sikrer skattemæssig arbejdsro mindst 1 år til. Kun en kunstner kan fortælle dig, hvordan dét føles! Og hvordan det føles at miste arbejdsro og -tid.

KUNSTNERES BESKATNING
Samlingen af gråzone-skatteregler og -domme kaldet “Kunstneres Beskatning” har igennem 10-20 år været kunstneres frihedsbevis med ret til og mulighed for at forudsige tid til at arbejde i.

SKAT har  paradoksalt nok samtidig været det eneste organ i Danmark med 100% juridisk ret til at kalde et menneske “kunstner”:

Anerkendte skattevæsnet en påstand om, at man skattemæssigt ikke passede ind som hverken lønmodtager eller momspligtig erhvervsdrivende, men indtjeningsmæssigt befandt sig et sted, hvor man ikke arbejdede et fast ugentlige antal timer eller havde lovgivningsmæssig grund til at tage moms for varer og ydelser, var man kunstner.

Det lyder nemt, men det var det ikke.

Nu tilbagekaldes denne ret og reducerer hermed atter Danmark til kunstnerisk U-land, hvor kunstnere igen skal til at bides som heste om havren. Elitefølelsen skal igen i højsædet og snobberiet atter få frihjul – akkurat som det var ved at gå den anden vej: At kunstnere kunne få lov til bare at være talentfulde mennesker. For slet ikke at tale om den talentmasse, der ikke længere vil have råd til at bruge tid og penge på at dygtiggøre sig som kunstnere, og slet ikke MÅ det, når de efterfølgende havner på understøttelse eller kontanthjælp, fordi de mister den bi-indtægt, deres kunstneriske produktion kastede af sig i form af legater, direkte salg og relateret virksomhed.

Mon partiernes kulturordførere er på vej på toilettet for at vaske hænder eller på vej til massage for at fjerne skuldersmerterne ved konstant at kikke væk?

Der er stort kassetænkningspotentiale hér. Men det der opspares er tillige den LIDELSE, som skabende mennesker uden mange penge, velafprøvede indtjeningsstrategier eller “bestsellerpopularitet” i tiden vil føle ved at blive frataget muligheden for at udøve deres kunst, dygtiggøre sig, forske og eksperimentere.

Før sagde SKAT.dk: Du er kunstner, fordi du hverken er lønmodtager eller momspligtig erhvervsdrivende og samtidig kan bevise en relation mellem indtægts-typer og fradrag.

SKAT.dk siger efter denne dom: Du er ikke kunstner længere, fordi dit indtægtsniveau er for lavt – uagtet at omgivelserne giver dig penge for at fortsætte, understøtte og udvikle din kunstneriske virksomhed.

 

Hvor er avisoverskrifterne?!

De følger ikke.

Ingen almindelige lønmodtagere fatter det her. De fatter ikke implikationerne ved ikke at kunne trække sine udgifter i forbindelse med kunstnerisk virksomhed fra. Og selvstændige erhvervsdrivende mener, at de tjener hver en øre selv og det er det, man skal: Kunne sælge alt, man laver, eller lave noget andet!

Kun kunstnere forstår, hvordan det er at leve som kunstnere.

Det var dét, som var så fantastisk ved beskatningsretningslinierne i bogen “Kunstneres Beskatning” – den skabte den nødvendige  3. indtjeningsidentitet i Danmark,

mennesket, der lever både som lønmodtager og som selvstændig, uden at have en fuld indkomst i nogen af grupperne.

– dvs. lidt af løn og lidt af honorar.

Det er hérmed lavet om. Tabet af denne støtte er samtidig tabet af den sidste direkte politisk motiverede støtte til mennesket Kunstner.

FRA MENNESKE TIL PRODUCENT, IGEN

Fra og med denne dom er en kunstner igen ikke kunstner i skattemæssig regi – med mindre vedkommende kan leve op til sin skatteregions og skattemedarbejderes indtægtskrav, og uden at branchens og statens egne honorerer og belønninger for kunstneriske arbejde må regnes med.

Mennesket Kunstner er forvandlet tilbage til Producenten Kunstner, som tilfældet var for ikke så mange år siden, og alle kunstnere, der ikke kan skabe en fuld indtægt på salg alene, er ikke længere berettigede til et liv som andre mennesker.

Det er en gammel bonde- og bedsteborger-holdning om, at kunstneren er et ustyrligt væsen, der kun kan civiliseres ved krav om salg for øje: Noget, man laver med formålet at ramme en åben niche og dér sælge til højestbydende.

Sådan ér kunst stadig ikke. Sådan ér nogle kunstnere, og de fleste forretningsdrivende. Kunst er noget andet, og kunstnere ikke pr. definition forretningsdrivende. Hvilket absolut ikke er det samme som, at en kunstner ikke kan blive bedre til at sælge sin kunst og sin ekspertice, men det er ikke dér, fokus ligger eller skal ligge. En bonde skal da også først og fremmest blive god til at dyrke jorden – ellers er det lige meget med at være en god kornsælger!

Ok, jeg opfordrer hermed til Civil Ulydighed, så du, Den Aflyste Kunstner kan holde den kørende som udøvende; fuck skattevæsnet. Skattevæsnets mennesker fucker dig. Men lad være med at blive fanget; det koster os alle sammen mere.

Sølle, sølle samfund i små sko, det her! Fy for fanden!

Author: krabat

digter. webmaster på menneske.dk. oversætter. EPUB-kritiker.